Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Bertlands Fastigheter AB, org.nr 556518-0881, Bertlands Fastigheter Cittran AB, org.nr 556405-9250, (gemensamt benämnda ”Bertlands” och var för sig benämnda ”Bolag”), behandlar dina personuppgifter. Med benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” i denna policy avses Bertlands.

Vi värnar om din integritet och kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du hur vi behandlar dina personuppgifter.

1. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Respektive Bolag hos Bertlands är självständig personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Vilket som är personuppgiftsansvarig beror på vilket Bolag du varit kontakt med respektive vilket Bolaget du tecknat avtal med.

2. Vilka personer behandlar vi personuppgifter om?

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

 • Hyresgäst, dvs. den privatperson som hyr av Bertlands.
 • Intressesökande, dvs. den privatperson som anmäler intresse av en hyresrätt.
 • Kunder och samarbetspartners, dvs. den privatperson som är företrädare för våra befintliga och framtida kunder/samarbetspartners som köper eller ställer frågor om Bertlands tjänster.
 • Besökare, dvs. den privatperson som besöker våra webbplatser.
 • Nyhetsbrevsmottagare, dvs. den privatperson som vid besök på våra webbplatser anmäler om att erhålla våra nyhetsbrev.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

3.1 För dig som är hyresgäst

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som hyresgäst:

 • Namn,
 • Personnummer, samordningsnummer eller motsvarande identifieringskod,
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress, telefonnummer, samt
 • Bankuppgifter, autogiro och betalningsreferenser (exempelvis OCR-nummer), betalningsförsummelser och uppgifter om betalningar,
 • Identifikationsnummer så som kontraktsnummer, internt eller officiellt lägenhetsnummer,
 • Förekomst av säkerhet, t.ex. borgensman,
 • Kontaktuppgifter till personer du meddelat oss (t.ex. anhörig, god man eller förvaltare),
 • Personuppgifter rörande förbrukning och flytt av abonnemang avseende el, värme och varmvatten,
 • Personuppgifter vi tar emot i samband med störning- eller orosanmälan,
 • Personuppgifter nödvändiga för kontroll av otillåtna andrahandsuthyrningar och överlåtelser,
 • Boknings- och passageloggar i gemensamma utrymmen, kopplat till din elektroniska nyckel,
 • Hälsouppgifter i samband med bostadsanpassning och annan utredning av lägenhet som kräver information om hälsouppgifter, t.ex. OVK-utredning,
 • Personuppgifter om anställning och ekonomiska förhållande vid begäran om byte av bostad.

3.2 För dig som intressesökande

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som intressesökande:

 • Namn,
 • Personnummer,
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress, telefonnummer,
 • Inkomstuppgifter, samt
 • Personuppgift om vem du delar bostad med.

3.3 För dig som är kund eller samarbetspartner

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som kund, samarbetspartner eller leverantör:

 • Namn,
 • Personnummer, samt
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress, telefonnummer.

3.4 För dig som är besökare

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som besökare:

 • IP-nummer och information om din användning av Bertlands webbplats.

3.5 För dig som är nyhetsbrevsmottagare

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som nyhetsbrevsmottagare:

 • E-postadress, samt
 • IP-nummer och information om din användning av Bertlands webbplats.

4. Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

4.1 För att kunna ingå och hantera avtal med dig som hyresgäst, kund eller samarbetspartner inhämtar och behandlar Bertlands personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. För det fall du är företrädare eller kontaktperson för en organisation som är hyresgäst, kund eller samarbetspartner till Bertlands är den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig en intresseavvägning, dvs. att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i avtalsrelationer. Om du inte lämnar dina personuppgifter är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden mot organisationen.

4.2 Bertlands inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som hyresgäst, intressesökande, kund, samarbetspartner, besökare på vår webbplats eller nyhetsbrevsmottagare i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig, administrera intresseanmälningar och erbjuda samt marknadsföra våra tjänster till dig. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

4.3 Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Bertlands har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis till följd av Bertlandsbokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

4.4 För det fall behandling av dina personuppgifter kräver ditt samtycke, så som behandling av känsliga uppgifter, inhämtar vi det separat.

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

5.1 Bertlands lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

5.2 Bertlands sparar uppgifter om dig som hyresgäst, kund, samarbetspartner eller leverantör så länge det finns ett aktivt avtal. Efter att avtalsförhållandet har upphört sparar Bertlands personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Bertlands kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Bertlands som ej härrör från något avtal eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som Bertlands tror kan vara av intresse för dig.

5.3 Bertlands sparar uppgifter om dig som intressesökande i högst 3 månader efter att du gjort en intresseanmälan/uppdaterat din intresseanmälan till vårt kösystem via formulär på vår webbplats.

5.4 Bertlands sparar uppgifter om dig som besökare av vår webbplats och nyhetsbrevsmottagare tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter. Invänder du mot behandlingen raderar Bertlands dina personuppgifter snarast möjligt.

6. Vem har tillgång till dina uppgifter?

6.1 Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Bertlands berättigade intressen. Bertlands förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med Bertlands gemensamt personuppgiftsansvarigt eller Bertlands personuppgiftsbiträde.

7. Var lagrar vi dina personuppgifter?

Bertlands kommer endast att behandla personuppgifter inom EU/EES.

8. Cookies

8.1  När du besöker vår webbplats använder vi cookies. Cookies är små textfiler som sparas i din enhet när du besöker en webbplats. Dessa cookies hjälper oss att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och hjälper oss att få reda på vilka sidor du är intresserad av. En del av dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten, medan andra används för att optimera och förbättra din upplevelse.

8.2 Bertlands använder cookies för att samla in data och sammanställa bl.a. antalet besökare, vilka länkar besökare klickar på, demografi och intresse i syfte att kunna optimera vår webbplats och ge dig som besökare en bättre upplevelse på webbplatsen.

8.3 Vi använder också tredjepartskakor som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring på andra webbplatser/i andra kanaler till dig. Vi använder också tredjepartskakor som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring på andra webbplatser/i andra kanaler till dig. Vi använder också tredjepartskakor som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring på andra webbplatser/i andra kanaler till digBertlands använder sig även av tredjepartscookies som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandhålla marknadsföring på andra webbplatser eller mediekanaler till dig.

8.4 Bertlands sparar inte dina personuppgifter vad avser cookies. Du kan blockera cookies och fortfarande få tillgång till merparten av vårt innehåll. Om du väljer att blockera cookies, kan det försämra webbplatsens funktionalitet. För att blockera cookies måste du ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

9. VAD HAR DU SOM REGISTRERAD FÖR RÄTTIGHETER?

9.1 Rätt till tillgång

Du har rätt att vända dig till Bertlands i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Bertlands kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Bertlands komma att ta ut en administrationsavgift.

9.2 Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att Bertlands behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

9.3 Rätt till radering

Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

9.4 Rätt att invända

Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

9.5 Rätt till dataportabilitet

Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Bertlands som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

9.6 Rätt att återkalla samtycke

Du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter genom att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 11. Om du återkallar ditt samtycke, ber vi dig notera att detta inte påverkar lagligheten av den behandling som tidigare skett på grund av samtycket innan detta återkallades. Bertlands kan även ha en annan rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter (se vår redogörelse ovan), varför vi kan ha en rätt att fortsätta behandlingen.

9.7  Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 11. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten (myndigheten byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten under år 2018)

Box 8114

104 20 Stockholm

datainspektionen@datainspektionen.se

10. Ändringar av policyn

Bertlands förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Bertlands informera om detta på lämpligt sätt.

Åk till toppen